Brakpudsning

Brakpudsning

Vi tilbyder brakpudsning

Husk de nye regler om rydningspligt jf. lov om drift af landbrugsjorder § 5, hvoraf det fremgår, at alle arealer i landzonen med landbrugspligt skal rydes/afpudses minimum hvert femte år.

Naturbeskyttede arealer

Dette gælder også for arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, såsom moser, heder, overdrev og ferske enge. Ejere eller forpagtere af disse arealer har pligt til at rydde dem opvækst af træer og buske mindst en gang hvert femte år. Baggrunden er, at al landbrugsjord skal fortsat være i en forsvarlig jordbrugsmæssig tilstand og samtidig skal natur, miljø og landskabelige værdier bevares. Derfor er den nye lov antaget, for at forhindre, at de nævnte arealer gror til i pile og ellekrat eksempelvis.

Hvorfor er der behov for en plejepligt?

Med Wilhjelmudvalgets rapport fra 2001 blev det slået fast, at et af de største problemer for en stor del af de danske naturområder er tilgroning med træer og buske. Mange lysåbne naturtyper som enge, heder og overdrev de såkaldte halvkulturarealer er opstået som resultat af tidligere tiders landbrugsdrift med blandt andet afgræsning og høslæt. En sådan ekstensiv drift er mange steder i dag ikke længere økonomisk rentabel, og derfor gror mange af de værdifulde naturarealer til. For at vende denne udvikling er der med Lov om drift af landbrugsjorder og den tilhørende Bekendtgørelse om jordbrugsressourcens anvendelse til dyrkning og natur indført regler, der siger, at som udgangspunkt skal alle udyrkede arealer ryddes for opvækst som minimum hvert 5. år. Der er dog nogle undtagelser fra denne regel, f.eks.

Kontakt os

Har du nogle forespørgelser eller bemærkninger? Benyt da denne kontaktformular og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.